fbpx

Algemene voorwaarden

1.  Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien De Crypto Expert (hierna ‘trainingscenter’) zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.

2.  Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor het trainingscenter niet verbindend, tenzij het trainingscenter zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

3.  Door ondertekening van het inschrijfformulier (of goedkeuring door aanvinken) komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met de trainingscenter tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.

4.  Ingeval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hier na volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd: 25% van de standaard prijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan vier weken voor de datum van het seminarie; 100% van de standaard prijs exclusief toegestane korting en ingeval van annulering minder dan vier weken voor de datum van het seminarie. Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatie vergoedingen blijven alle reeds door het trainingscenter ontvangen voorschotten integraal verworven ingeval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen die ingeval van annulatie op eenvoudig verzoek van het trainingscenter in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd te worden binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 200 euro.

5.  Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor het trainingscenter tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

6.  In geval de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van seminaries en bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijk nog geen data heeft doorgegeven wanneer hij de verschillende onderdelen van de cyclus zal volgen, Is hij gehouden uiterlijk binnen de 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen sessies zal volgen. De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van 1 jaar, behoudens ingeval van afwijkende schriftelijk akkoord. Indien de inschrijver nalaat om naar ingebrekestelling (per email) door het trainingscenter de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval zal het trainingscenter recht hebben op een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 33% van de totale prijs van de gehele cyclus.

7.  De inschrijver heeft ingeval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan het trainingscenter. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk.

8.  De inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Een administratieve vergoeding van € 90 per seminarie dag zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door het trainingscenter gemaakte en te bewijzen kosten en ingevolgde de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door de trainingscenter in rekening worden gebracht.

9.  Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekende schrijven.

10. Alle facturen van het trainingscenter zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuur bedrag. Eveneens zal ingeval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuur bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 250 en onverminderd het recht van het trainingscenter haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

11. Het trainingscenter werd niet erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan geen geval als rechtsgeldige reden worden inroepen voor annulering.

12. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de seminaries beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt, de welke door het trainingscenter kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website van het trainingscenter en door de verkoop van online seminars. Het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaring van het seminarie zal steeds worden beschouwd als impliciete instemming met de aanwending van de beelden voor voornoemde commerciële doeleinden.

Door het deelnemen aan dit evenement georganiseerd door De Crypto Expert, erkent en verklaart de deelnemer dit te doen geheel op eigen risico.Hij verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van zijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van de organisator ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. De uitgever geeft geen garantie over de juistheid van de informatie in deze cursus. Het kan gebeuren dat informatie onvolledig of mogelijks niet correct is. Alle gedeelde informatie tijdens onze events weerspiegelen onze persoonlijke mening en kunnen op geen enkele manier gezien worden als sluitend ondernemers,-investeringsadvies of beleggingsadvies. Alle genomen acties blijven steeds de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer. We wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor de persoonlijke keuzes en de ermee samenhangende gevolgen (zowel voor directe en indirecte schade) die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij/zij in deze cursus terugvindt.Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van De Crypto Expert als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement: De Crypto Expert, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers of hostessen, de instructeurs, elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement.

 

13. De opdracht van het trainingscenter wordt steeds beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.